• Tuesday, November 27, 2018

  Mъж з а м и н а л за една седмица на л о в

  Mъж  з а м и н а л  за една седмица на  л о в, а жена му през това време  п о ч н а л а  да си води у тях  л ю б о в н и ц и. Съседката решила, че няма да остави тая  р а б о т а  така и ще я натопи на мъжа й като се  в ъ р н е.
  Пристига оня, с ъ с е д к а т а  веднага звъни на вратата, влиза и гледа - той  о к а ч в а  на стената чифт огромни  р о г а. Съседката мърмори  р а з о ч а р о в а н о :
  - Е, значи и без мен всичко си  з н а е ш ...
  Mъж з а м и н а л за една седмица на л о в