• Monday, November 26, 2018

  А н г л и й с к и лорд излиза от к л у б а

  А н г л и й с к и  лорд излиза от  к л у б а  и среща стар, мръсен просяк. Вади  б а н к н о т а, подава му я и казва:
  - Господине, ето Ви пет лири, к у п е т е  си кутия от най-скъпите  п у р и !
  - Сър, - отговаря  п р о с я к а - аз не пуша!
  Лордът вади друга  б а н кн о т а:
  - Ето Ви тогава десет лири, купете си  б у т и л к а  от най-хубавото уиски!
  - Сър, - отговаря  п р о с я к а - аз не пия!
  Лордът вади  с л е д в а щ а  банкнота:
  - Ето, вземете тогава сто  л и р и  и отидете в най - с к ъ п и я
  бардак, изберете си най-хубавата мръсница и  п р е к а р а й т е  една незабравима нощ с нея!
  - Сър, - отговаря просяка - Вие сигурно се  ш е г у в а т е !
  Какъв ти секс при моето  с ъ с т о я н и е  и възраст?!
  Тогава лордът казал:
  - Господине, ще Ви дам  х и л я д а  лири, ако отидите на адреса, който ше Ви дам, п о з в ъ н и т е  на вратата и когато излезе жена ми, й кажете: "Лейди, ето до какво  п о л о ж е н и е  изпада човек, когато нито пие, нито пуши, нито по  ж е н и  ходи!".
  А н г л и й с к и лорд излиза от к л у б а