• Sunday, December 03, 2017

  [ВИЦ] ~ Лорд Джон решил да остане по до късно в клуба

  Лорд Джон решил да остане по до късно в клуба и затова трябвало да се обади на милейди, за да предупреди за своето закъснение.
  Набрал номера на домашния си телефон и отсреща вдигнал икономът му Монти. Те провели следния разговор:
  – Добър вечер, Монтли.
  -: Добър вечер, сър Джон.
  – Би ли предупредил милейди, че тази вечер ще се прибера по-късно от клуба. Кажи и да не се притеснява.
  – Разбира се, сър! Обаче милейди вече се оттегли в покоите си, заедно с вас, сър.
  – Сигурен ли си, Монтли?!
  – Абсолютно, сър!
  – Би ли отишъл в кабинета ми да вземеш пушката ми и да отидеш в покоите на милейди за да ме застреляш?
  – Разбира се. Бихте ли изчакали на телефона?
  – Ще изчакам!
  Докато сър Джон чакал, се чул изстрел, а не след дълго и още един. След малко се  чул и спокойният глас на иконома.
  – Готово, сър, застрелях ви!
  – Благодаря ти Монти, но защо се чуха два изстрела? Да не се е случило нещо с милейди.
  – А, не. Ще ви обясня. Влязох в спалнята на милейди, а вие спяхте до нея. Тогава аз се прицелих във вас и тъкмо да стрелям и вие се се събудихте и затова не ви уцелих. Тогава вие побегнахте по северното стълбище, а аз ви настигнах пред входа на зимната градина и ви застрелях,
  – Благодаря ти Монтли! Но не едно нещо ме тревожи – ние нямаме зинма градина…
  – Така ли? Вие изобщо кой номер набирате?
  [ВИЦ] ~ Лорд Джон решил да остане по до късно в клуба